Hóa chất khai khoáng

H2SO4 acid sulfuric

H2SO4 acid sulfuric

Liên hệ

Hóa chất thuộc tính Phản ứng với nước và tài sản bị mất nước. Giọt...

Kali Ferricyanide  K3Fe(CN)6

Kali Ferricyanide K3Fe(CN)6

Liên hệ

Hóa chất phản ứng Điều trị kali ferrocyanide với axit nitric givesH 2 [Fe (NO) (CN) 5 ]. Sau khi trung hòa...

Kali Ferrocyanide K4fe(CN)6

Kali Ferrocyanide K4fe(CN)6

Liên hệ

Hóa chất phản ứng Điều trị kali ferrocyanide với axit nitric givesH 2 [Fe (NO) (CN) 5 ]. Sau khi trung hòa...

Chì Axetat  Pb(CH3COO)2

Chì Axetat Pb(CH3COO)2

Liên hệ

Mô tả sản phẩm: ...

Natri Sunphit Na2SO3

Natri Sunphit Na2SO3

Liên hệ

huẩn bị Sodium sulfite có thể được chuẩn bị trong phòng thí nghiệm bằng cách phản ứng cacbonat natri với ...