Hóa chất khai khoáng

H2SO4 acid sulfuric

H2SO4 acid sulfuric

Liên hệ

    Hóa chất thuộc tính   Phản ứng với nước và tài sản bị mất nước.     Giọt axit sulfuric đậm đặc (sulfuric acid) bị mất nước một mảnh khăn bông nhanh chóng. Các phản ứng hydrat hóa của axít sulfuric...

Kali Ferricyanide  K3Fe(CN)6

Kali Ferricyanide K3Fe(CN)6

Liên hệ

    Hóa chất phản ứng   Điều trị kali ferrocyanide với axit nitric givesH 2 [Fe (NO) (CN) 5 ]. Sau khi trung hòa này trung gian với sodium carbonate, những tinh thể màu đỏ củasodium nitroprusside có...

Kali Ferrocyanide K4fe(CN)6

Kali Ferrocyanide K4fe(CN)6

Liên hệ

    Hóa chất phản ứng   Điều trị kali ferrocyanide với axit nitric givesH 2 [Fe (NO) (CN) 5 ]. Sau khi trung hòa này trung gian với sodium carbonate, những tinh thể màu đỏ củasodium nitroprusside có...

Chì Axetat  Pb(CH3COO)2

Chì Axetat Pb(CH3COO)2

Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:                                           CHÌ AXETAT    Plumbum aceticum           Lead acetat. Diacetat lead         Bleiacetat    Sal saturni                       Salt of saturn Sugar of lead        Bleizucker                   Pb(CH3COO)2.3H2O                      TLPT    379,35    Tính chất    Pb(CH3COO)2.3H2O là những tinh thể lớn, đơn tà, trong suốt, t.l riêng 2,49, nhanh chong lên hoa ngoài không khí...

Natri Sunphit Na2SO3

Natri Sunphit Na2SO3

Liên hệ

  huẩn bị Sodium sulfite có thể được chuẩn bị trong phòng thí nghiệm bằng cách phản ứng cacbonat natri với axit lưu huỳnh : Na 2 CO 3 + H 2 SO 3 → Na 2 SO 3 + CO 2 + H 2 O Cách thứ hai của nó chuẩn bị trong phòng thí nghiệm được phản ứng hydroxide...