Chì Axetat Pb(CH3COO)2

Thương hiệu: |

Liên hệ

 

Mô tả sản phẩm:

                                          CHÌ AXETAT

   Plumbum aceticum           Lead acetat. Diacetat lead         Bleiacetat

   Sal saturni                       Salt of saturn Sugar of lead        Bleizucker

                  Pb(CH3COO)2.3H2O                      TLPT    379,35

   Tính chất

   Pb(CH3COO)2.3H2O là những tinh thể lớn, đơn tà, trong suốt, t.l riêng 2,49, nhanh chong lên hoa ngoài không khí và bị lớp pbCO3 bao phủ. Độc ! Trong chân không trên H2SO4 bị mất nước kết tinh ngay ở 40o. Ở 75o nóng chảy trong nước kết tinh, khi đun nóng tiếp tục thì chuyển thành chất bột trắng có T chảy là 280o.Dễ tan trong nước và trong glyxerin (17% ở 20o) không tan trong ete, khó tan trong rượu (3,4% ở 20o